EN
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2013
Projekt uchwały na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24.04.2013r. zgłoszony przez akcjonariusza - Vataro Holdings Ltd.

Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie (dalej: "Spółka") informuje, iż w dniu 19 kwietnia 2013r. otrzymał, w trybie art. 401 § 4 kodeksu spółek handlowych od akcjonariusza Spółki, posiadającego 51,94% akcji w kapitale zakładowym tj. Vataro Holdings Ltd z siedzibą w Limassol, Cypr (dalej: "Akcjonariusz"), projekt uchwały na najbliższe Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 24 kwietnia 2013 r. (raport bieżący nr 7/2013 z dnia 28 marca 2013 r.) dotyczący punktu 11 porządku obrad Walnego Zgromadzenia tj. podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji. Przedmiotem projektu uchwały zgłoszonego przez Akcjonariusza jest odstąpienie od głosowania nad uchwałą w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii G oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii G z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji.Projekt uchwały stanowi załącznik do niniejszego raportu i zostanie opublikowany na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: