ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2015
Opinia Rady Nadzorczej w sprawie dywidendy

Zgodnie z art. § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2015 z dnia 20 marca 2015 roku w sprawie podjęcia przez Zarząd Trans Polonia S.A. ("Spółka") uchwały w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2014 oraz dotyczącego ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zgodnie z którym Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.019.335,20 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć 20/100), tj. 0,16 zł  na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.239.661,75 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 75/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki,  Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę pozytywnie oceniającą wniosek Zarządu dotyczący podziału zysku netto z działalności spółki Trans Polonia S.A., jednakże po przedyskutowaniu planów inwestycyjnych Spółki na 2015 rok Rada Nadzorcza rekomenduje podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia uchwały dotyczącej podziału zysku na kolejnym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie w drugiej połowie 2015 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: