ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2018
Decyzja w sprawie wypłaty dywidendy

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę nr 17 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, zgodnie z którą postanowiło przeznaczyć zysk netto z działalności Spółki za rok obrotowy 2017 w wysokości 674.504,05 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset cztery złote i pięć groszy) oraz z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł (słownie: cztery miliony sto dwadzieścia jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt jeden groszy) w całości na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

Łączna kwota wypłaty dywidendy wyniesie 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 24 lipca 2018 roku oraz termin wypłaty dywidendy na 2 sierpnia 2018 roku.

Według stanu na dzień podjęcia uchwały na jedną akcję Spółki przypada z tytułu dywidendy kwota 0,21 zł. Liczba akcji Spółki uprawnionych do dywidendy wynosi 22.838.556.

Pliki do pobrania: