ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
1/2014
Informacja o trwałym niestosowaniu zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Zarząd Trans Polonia S.A., działając zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przekazuje informację o trwałym niestosowaniu zasad zamieszczonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", który został przyjęty przez Radę Giełdy Papierów Wartościowych w dniu 21 listopada 2012 roku. Spółka w kontaktach z inwestorami wykorzystuje między innymi korporacyjną stronę internetową publikując na niej materiały i informacje wzorując się na modelowym serwisie informacji inwestorskich wymienionym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”. Informacje zawarte na stronie internetowej Emitenta w dziale Relacji Inwestorskich zamieszczane są w dwóch wersjach językowych – polskim i angielskim. Przetłumaczone na język angielski zostały między innymi dokumenty korporacyjne, w tym Statut i regulaminy władz Spółki, życiorysy organów Spółki i inne informacje o charakterze stałym. Emitent nie tłumaczy natomiast na język angielski min. raportów okresowych, raportów bieżących oraz dokumentów związanych ze zwoływanymi Walnymi Zgromadzeniami. Tym samym nie jest i nie będzie w pełni realizowana zasada 2 w zakresie działu II: Dobrych Praktyk która, brzmi: „Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Emitent nie stosuje i nie będzie stosował zasady 10 w zakresie działu IV która brzmi: „Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: 1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.” Emitent oświadcza, iż wyżej wymienione zasady nie są i nie będą w najbliższej przyszłości stosowane ze względu na wysokie koszty związane z ich implementacją, w szczególności w związku z wdrożeniem systemu dającym możliwość udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dodatkową przyczyną niestosowania zasady zalecającej umożliwieniem udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jest możliwość pojawienia się problemów natury technicznej mogących mieć wpływ na przebieg obrad walnego zgromadzenia. W opinii Emitenta podawanie do publicznej wiadomości, poprzez raporty bieżące i zamieszczanie na stronie internetowej: ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z porządkiem obrad, projektów uchwał, treści uchwał podjętych i innych informacji wymaganymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [..] zapewniają wystarczającą transparentność Spółki. Z tych samych względów Emitent nie będzie stosował zasady ust.1 pkt. 9a, w zakresie działu II: „Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa: 9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo” W związku z faktem, iż w opinii Emitenta nie stosowanie w/w zasad nie miało negatywnego wpływu na dotychczasowy sposób komunikacji z akcjonariuszami, Emitent nie informuje w jaki sposób zamierza usunąć ewentualne skutki nie zastosowania danej zasady. Emitent nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasad Dobrych Praktyk w przyszłości.

Pliki do pobrania: