ENDE
» DYWIDENDA

2018

Zarząd Spółki Trans Polonia spółka w dniu 30 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki rekomendacji przeznaczenia zysku:

- jednostkowego netto wypracowanego w 2018 roku, w wysokości 195.463,41 zł,

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 2.545.163,31 zł,

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.

Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd Spółki do podziału wynosi 2.740.626,72 zł, co oznacza, że w odniesieniu do akcji uprawnionych do dywidendy, kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wyniesie 0,12 zł.

Zarząd Spółki wystąpi do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Rady Nadzorczej Spółki Walnemu Zgromadzeniu.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku netto za rok2018 podejmie Zwyczaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

2017

Walne Zgromadzenie Trans Polonia S.A. w dniu 25 czerwca 2018 roku podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy. Łączna kwota dywidendy do podziału wynosi 4.796.096,76. Kwota dywidendy pochodzi z:

– jednostkowego netto wypracowanego w 2017 roku, w wysokości 674.504,05 zł 

- z kapitału zapasowego (z zysków zatrzymanych) w wysokości 4.121.592,71 zł.

Dzień prawa do dywidendy - 24 lipca 2018 roku.

Dzień wypłaty dywidendy - 2 sierpnia 2018 roku.

 

2013-2016

 W latach 2013-2016 Trans Polonia S.A. nie wypłacała
dywidendy.