EN
» Akcjonariat
AKCJONARIUSZ
Pan Dariusz Cegielski i Euro Investor Sp. z o.o. *
Quercus TFI S.A.
Syntaxis Luxemburg II Capital s.a.r.l *
Nationale-Nederlanden PTE S.A.
Pozostali
liczba akcji
% akcji
liczba głosów
% głosów
8 743 619
38,27%
11 243 619
44,36%
3 166 186
13,86%
3 166 186
12,49%
2 281 378
9,99%
2 281 378
9,00%
2 100 000
9,19%
2 100 000
8,28%
6 556 528
28, 70%
6 556 528
25, 87%
22 847 711
100,00 %
25 347 711
100,00 %
* Euro Investor - podmiot kontrolowany przez Pana  Dariusza Cegielskiego

STAN NA DZIEŃ 8 LISTOPADA 2018.


* Na mocy umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Euro Investor oraz Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L („Umowa dot. Prawa Głosu”) przeniesione zostały na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. Na podstawie niniejszej umowy oraz udzielonych zgodnie z nią pełnomocnictw z dniem wpisu do rejestru podwyższenia kapitału akcji serii I tj w dniu 14 lipca 2016 r., Euro Investor przeniósł na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. prawa głosu z 253.394 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki należących do Euro Investor, co stanowi łącznie 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,00% plus jeden głos ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Na podstawie Umowy dot. Prawa Głosu uprawnienie Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. do wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej, wygasa automatycznie m.in. w przypadku, gdy łączny udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących Syntaxis spadnie poniżej progu 9%.
Struktura akcjonariatu
Seria
A*
B
C
D
E
F
G
H
I
Ilość
Nominał
Wartość
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
2 500 000
0,10 zł
250 000,00 zł
277 364
0,10 zł
27 736,40 zł
522 636
0,10 zł
52 263,60 zł
316 900
0,10 zł
31 690,00 zł
263 100
0,10 zł
26 310,00 zł
7 175 000
0,10 zł
717 500,00 zł
792 711
0,10 zł
79 271,10 zł
8 500 000
0,10 zł
850 000,00 zł
22 847 711
2 284 771,10 zł
* seria A - akcje imienne uprzywilejowane co do głosu (1 akcja = 2 głosy na WZA)