ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
16/2016/K
Uzupełnienie informacji o zakończeniu subskrybcji akcji serii G - koszty emisji

Zarząd Trans Polonia S.A. („Spółka”) w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 16/2016 z dnia 22 lutego 2016 roku dotyczącego zakończenia subskrypcji akcji serii G („Akcje”), podaje ostateczne koszty przeprowadzenia emisji.

Koszty oferty poniesione przez Spółkę wyniosły 353.299,94 zł w tym:

- przygotowanie i przeprowadzenie oferty : 353.299,94 zł,

- wynagrodzenie subemitenta: 0 zł,

- sporządzenie prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0 zł,

- promocja oferty: 0 zł.

Koszty w wysokości 343.939,64 zł zostały rozliczone w 2016 roku i pomniejszył kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji nad ich wartością nominalną. Koszty w wysokości 9.360,30 zł, związane z wprowadzeniem Akcji w dniu 19 lipca 2017 roku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., zostały rozliczone w III kwartale 2017 roku i pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej Akcji nad ich wartością nominalną.

Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji na jedną akcję: 0,05 zł.

Pliki do pobrania: