EN
RAPORTY BIEŻĄCE
17/2013
Wybór biegłego rewidenta

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd TRANS POLONIA S.A. (dalej „Spółka") informuje, iż w dniu 12 czerwca 2013r. Rada Nadzorcza Spółki działając na podstawie § 17 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, postanowiła wybrać Gdańską Grupę Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Królowej Jadwigi 137D/5, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Trans Polonia za I półrocze 2013 r oraz skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Trans Polonii za I półrocze 2013 r. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem ewidencyjnym 3385. Spółka korzystała już z usług biegłego rewidenta. Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. przeprowadzała przegląd półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za pierwsze półrocze 2011r. oraz za pierwsze półrocze 2012r., a także badała sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 i 2012 oraz badała skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grup Kapitałowej Trans Polonia S.A. za rok obrotowy 2012. Umowa z audytorem zostanie zawarta na czas wykonania przedmiotu umowy.

Podstawa prawna:at. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: