EN
RAPORTY BIEŻĄCE
19/2012
Autopoprawka do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki TRANS POLONIA S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego numer 16/2012r. z dnia 27.04.2012r., Zarząd Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”) niniejszym zgłasza w ramach autopoprawki zmiany w projekcie uchwały nr 14 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji nowej emisji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, w wyniku których uchwała nr 14 otrzymuje brzmienie zgodne z treścią załącznika do niniejszego raportu. Uchwała w tymże brzmieniu zostanie przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2012 roku. Wprowadzone zmiany stanowią sprostowanie oraz doprecyzowanie treści uchwały w zakresie zgodności uchwały z pierwotnymi zamiarami Spółki w zakresie przeprowadzenia oferty publicznej.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: