EN
RAPORTY BIEŻĄCE
23/2013
Zawarcie umów leasingu

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd TRANS POLONIA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Millennium Leasing Sp. z o.o. 8 umów leasingu operacyjnego na sfinansowanie zakupu 8 ciągników siodłowych Renault Premium.

Łączna wartość podpisanych umów leasingu z Millennium Leasing Sp. z o.o. w okresie 12 miesięcy wynosi 888.000,00 euro (na dzień publikacji raportu wartość wg średniego kursu NBP wynosi 3.757.927,20 zł), co przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta. Podpisane umowy leasingu finansują inwestycję Emitenta, której przedmiotem jest rozbudowa floty transportowej.

Umową o największej wartości jest umowa leasingu operacyjnego zawarta w dniu 11 lipca 2013 roku, której przedmiotem jest sfinansowanie przez Millennium Leasing Sp. z o.o. zakupu od Renault Trucks Polska Sp. z o.o. ciągnika siodłowego Renault Premium. Czas trwania umowy leasingu wynosi 48 miesięcy. Wartość umowy wynosi netto 74.000,00 euro (na dzień publikacji raportu cena wg średniego kursu NBP wynosi 313.160,60 zł).

Zabezpieczeniem umowy leasingu jest weksel własny in blanco wystawiony przez Emitenta.

Umowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10% wartości umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: