ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
23/2014
Informacja w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło pismo od Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o następującej treści:

"Fundusz Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty (dalej: Fundusz) zarządzany przez TFI Allianz Polska S.A. w wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (DzU nr 184, poz. 1539 ze zm.) niniejszym informuje, że w wyniku sprzedaży akcji spółki Trans Polonia S.A. w dniu 26 maja 2014 roku, ilość akcji posiadana przez Fundusz zmniejszyła się poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w tej spółce.

Przed zmianą udziału w ogólnej liczbie głosów Fundusz posiadał 567810 akcji spółki Trans Polonia S.A., co stanowiło 8,8998 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dawało 567810 głosów, które stanowiły 6,3943% udziału w ogólnej liczbie głosów spółki.

Po transakcji Fundusz posiada 443399 akcji spółki Trans Polonia S.A. które stanowią 6,9498 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 443399 głosów, które stanowią 4,9932% udziału w ogólnej liczbie głosów, a wraz z funduszem Allianz Platinium FIZ Fundusz posiada 455399 akcji spółki Trans Polonia S.A. które stanowią 7,1379% udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz dają 455399 głosów, które stanowią 5,1284% udziału w ogólnej liczbie głosów."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.).

Pliki do pobrania: