ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
26/2017
Informacja o ustaleniu ostatecznej ceny Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w Ofercie

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości informację o ustaleniu ostatecznej cenie Akcji Oferowanych oraz ostatecznej liczbie Akcji Oferowanych oferowanych.

Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 maja 2017 r.

Pliki do pobrania: