ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
27/2015
Zawiadomienie o transakcji na papierach wartościowych Trans Polonia S.A. przesłane przez osobę zobowiązaną.

Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, iż w dniu 4 grudnia 2015r. otrzymał od Członka Rady Nadzorczej Pana Iwara Przyklang zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.o obrocie instrumentami finansowym o transakcji, której przedmiotem były akcje Trans Polonia S.A. Pan Iwar Przyklang nabył w transakcji pakietowej pozasesyjnej na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie w dniu 3 grudnia 2015r. 100000 sztuk akcji po cenie 5,33 zł za sztukę.

Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Pliki do pobrania: