EN
RAPORTY BIEŻĄCE
31/2013
Porozumienie w sprawie skupu akcji

Zarząd Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podpisaniu przez Copernicus Securities S.A. ("Dom Maklerski") z siedzibą w Warszawie porozumienia do umowy o świadczenie usług brokerskich oraz prowadzenia rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego przez Dom Maklerski Copernicus Securities S.A., dotyczące pośrednictwa Domu Maklerskiego w skupie akcji własnych Spółki.

Na mocy porozumienia Dom Maklerski zobowiązuje się do skupu akcji Spółki, na rachunek własny. Akcje Spółki nabywane będą w ramach zwykłych transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Akcje własne Spółki będą sprzedawane przez Dom Maklerski na rzecz Spółki w transakcjach pakietowych (sesyjnych lub pozaseryjnych) lub w inny sposób, tak by zapewniona była możliwość identyfikacji strony sprzedającej. Skup akcji będzie dokonywany z zachowaniem zasad i warunków przewidzianych w Uchwale Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 października 2011 w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych Spółki działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8, oraz będzie zgodny z uchwałami organów Spółki i obowiązujacymi przepisami prawa. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podstawa prawna: Aat. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: