ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
31/2017
Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki

Zarząd Trans Polonii S.A. ("Emitent") informuje, że Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał w dniu 14 lipca 2017 r. wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i związanych z tą zmianą Statutu zgodnie z uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r. ("Wpis"), o której Spółka informowała w dniu 18 kwietnia 2017 r. w raporcie bieżącym nr 15/2017.

Zgodnie z treścią Wpisu, kapitał zakładowy Spółki został podwyższony z kwoty 1.434.771,10 złotych do kwoty 2.284.771,10 złotych, tj. o kwotę 850.000,00 złotych.

Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, zostało zrealizowane poprzez emisję 8.500.000 akcji na okaziciela serii I z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru o wartości nominalnej 0,10 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Po zarejestrowaniu zmian, o których mowa powyżej, kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.284.771,10 złotych i dzieli się na 22.847.711 sztuk akcji o wartości 0,10 złotych każda, w tym:

a) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

b) 2.500.000 /dwa miliony pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii B o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

c) 277.364 /dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery/ akcji zwykłych na okaziciela serii C o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

d) 522.636 /pięćset dwadzieścia dwa tysiące sześćset trzydzieści sześć/ akcji zwykłych na okaziciela serii D o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

e) 316.900 /trzysta szesnaście tysięcy dziewięćset/ akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

f) 263.100 /dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące sto/ akcji zwykłych na okaziciela serii F o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

g) 7.175.000 /siedem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii G o nominale 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda,

h) 792.711 /siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset jedenaście/ akcji zwykłych na okaziciela serii H o nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda,

i) 8.500.000 /osiem milionów pięćset tysięcy/ akcji zwykłych na okaziciela serii I o nominale 0,10 zł /dziesięć gorszy/ każda.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta, ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 25.347.711.

Pliki do pobrania: