ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
36/2014
Przekroczenie 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Zarząd Trans Polonia S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 października 2014 r. otrzymał od Pana Iwara Przyklang zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej „Ustawa o ofercie”), jako osoba zobowiązana zawiadamiam niniejszym, że w dniu 2 października 2014r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przeze mnie akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie („Spółka”), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia. W wyniku nabycia na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie akcji Spółki przekroczyłem poziom 5% liczby głosów w Spółce.

Przed nabyciem w/w. akcji posiadałem 436.000 akcji stanowiących 6,83% w kapitale zakładowym Spółki dających prawo do 436.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,91% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Po nabyciu w/w akcji posiadam 635.256 Spółki stanowiących 9,96% w kapitale zakładowym Spółki oraz dających prawo do 635.256 głosów, stanowiących 7,15 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki. 

Nie istnieją w stosunku do mnie osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie."

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Pliki do pobrania: