ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
38/2017
Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału...

Informacje przekazane na podstawie art. 69 oraz art. 69a Ustawy o ofercie publicznej w związku ze zmianą dotychczas posiadanego udziału ponad 33 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 1 % ogólnej liczby głosów

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 20.07.2017 r. otrzymał od Dariusza Cegielskiego działającego w imieniu własnym oraz za pośrednictwem Euro Investor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zawiadomienie na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa") następującej treści:

"Działając na podstawie art. 69 oraz art. 69a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009 Nr 185, poz. 1659, z późn. zm., dalej "Ustawa o ofercie"), Dariusz Cegielski, działający w imieniu własnym i za pośrednictwem Euro Investor Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Euro Investor"), zawiadamia niniejszym, że w dniu 14 lipca 2017 r. nastąpiła zmiana udziału w kapitale zakładowym posiadanych przez Euro Investor akcji Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie ("Spółka"), skutkująca obowiązkiem dokonania zawiadomienia.

Zmiana udziału nastąpiła w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki ("Podwyższenie Kapitału"), o którym Spółka informowała w dniu 14 lipca 2017 r. w raporcie bieżącym nr 32/2017, dokonanego w drodze emisji akcji serii I o kwotę 850.000,00 zł, poprzez emisję 8.500.000 akcji (dalej: "Emisja"). W ramach przeprowadzonej Emisji Dariusz Cegielski objął 500.000 sztuk akcji dające 500.000 głosów na Walnym zgromadzeniu Spółki. W/w zdarzenia spowodowały spadek udziału w głosach Dariusza Cegielskiego bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Euro Investor.

Przed zmianą udziału w kapitale zakładowym Spółki Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Euro Investor posiadał:

1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 17,42% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 29,68% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

2) 5.593.614 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Euro Investor, stanowiących 38,99% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.593.614 głosów na Walnym Zgromadzaniu co stanowiło 33,20% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

Na podstawie umowy z dnia 22 lutego 2016 roku, do dnia 14.07.2017 r. tj. do dnia wpisu do rejestru podwyższenia kapitału, Euro Investor przekazał prawo głosu z nie więcej niż 317.779 (trzysta siedemnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki należących do Euro Investor Sp. z o.o. na rzecz Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L, co stanowiło, do dnia wpisu do rejestru Podwyższenia Kapitału, łącznie 2,21% kapitału zakładowego oraz 1,89 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Powyższa umowa wygasła zgodnie z jej postanowieniami w dniu wpisu do rejestru Podwyższenia Kapitału.

3) 10 akcji zwykłych na okaziciela należących bezpośrednio do Dariusza Cegielskiego stanowiących 0,00% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 0,00% głosów na Walnym Zgromadzaniu.

Powyżej wymienione akcje posiadane przez Dariusza Cegielskiego bezpośrednio oraz za pośrednictwem Euro Investor dawały łącznie 8.093.624 akcji stanowiących 56,41% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10.593.624 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 62,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Aktualnie Euro Investor posiada:

1) 2.500.000 akcji imiennych uprzywilejowanych, stanowiących 10,94% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.000.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 19,73% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu oraz

2) 5.593.614 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 24,48% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 5.593.614 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 22,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

3) Dariusz Cegielski bezpośrednio posiada 500.010 akcji zwykłych na okaziciela stanowiących 2,19% w kapitale zakładowym oraz dających prawo do 1,97 % głosów na Walnym Zgromadzaniu.

co daje łącznie 8.593.624 akcji stanowiących 37,61% w kapitale zakładowym oraz dających prawo 11.093.624 głosów, stanowiących 43,77% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach powyższego pakietu akcji zgodnie z art. 87 ust. 5 pkt 3 ustawy o ofercie, uwzględnione zostały prawa głosu, które na mocy umowy zawartej w dniu 18 kwietnia 2017 r. pomiędzy Euro Investor oraz Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L ("Umowa dot. Prawa Głosu") przeniesione zostały na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. Na podstawie niniejszej umowy oraz udzielonych zgodnie z nią pełnomocnictw z dniem wpisu do rejestru Podwyższenia Kapitału, Euro Investor przeniósł na Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. prawa głosu z 253.394 (dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcji Spółki należących do Euro Investor, co stanowi łącznie 1,11% kapitału zakładowego Spółki oraz 1,00% plus jeden głos ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Na podstawie Umowy dot. Prawa Głosu uprawnienie Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. do wykonywania prawa głosu, o którym mowa powyżej, wygasa automatycznie m.in. w przypadku, gdy łączny udział głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługujących Syntaxis spadnie poniżej progu 9%.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

Informacje, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 8 Ustawy o Ofercie:

Nie dotyczy.

Euro Investor jest podmiotem zależnym od Dariusza Stanisława Cegielskiego, który posiada 100% udziałów Euro Investor.

Nie istnieją podmioty zależne od Dariusza Cegielskiego lub Euro Investor posiadające akcje Spółki.

Poza podmiotem tj. Syntaxis II Luxembourg Capital S.A.R.L. wskazanym powyżej nie istnieją w stosunku do Euro Investor osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. Ustawy o ofercie.

Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie art. 69 ust. 4 pkt 2, 7 i 8 Ustawy o Ofercie i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: przed Podwyższeniem Kapitału Spółki, Dariusz Cegielski bezpośrednio oraz za pośrednictwem Euro Investor posiadał łącznie 8.093.624 akcji stanowiących 56,41% w kapitale zakładowym Spółki oraz 10.593.614 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 62,88% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu."

Pliki do pobrania: