ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
5/2015
Rekomendacja Zarządu dotycząca wypłaty dywidendy

Zgodnie z art. § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej „Spółka") informuje, że w dniu 20 marca 2015 roku podjął uchwałę w sprawie wniosku Zarządu o podział zysku netto Spółki za rok 2014 oraz dotyczącego ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.

Zgodnie z w/w uchwałą Zarząd Spółki wnioskuje, aby część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.019.335,20 zł (jeden milion dziewiętnaście tysięcy trzysta trzydzieści pięć 20/100), tj. 0,16 zł  na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, natomiast część zysku netto Spółki za rok 2014 w kwocie 1.239.661,75 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden 75/100) przeznaczona została na kapitał zapasowy Spółki.

Zarząd Spółki proponuje ustalić 11 czerwca 2015 roku jako dzień dywidendy oraz 26 czerwca 2015 roku jako dzień wypłaty dywidendy. 

Liczba akcji objętych dywidendą wyniesie 6.370.845. Objęte dywidendą są wszystkie akcje Spółki pomniejszone o ilość akcji własnych posiadanych przez Spółkę.

W/w propozycja podziału zysku zaopiniowana przez Radę Nadzorczą przedstawiona zostanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przez Zarząd.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: