ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
54/2016
Informacja o przychodach osiągniętych w czerwcu 2016 roku

Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej "Emitent") informuje, że według wstępnych wyliczeń Grupa Kapitałowa Trans Polonia w czerwcu 2016 roku zrealizowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie ok. 17.767 tys. zł, co stanowi 321% wartości przychodów osiągniętych w czerwcu 2015 roku (wyniosły 5.533 tys. zł). Jednocześnie według wstępnych wyliczeń w całym okresie od stycznia do czerwca 2016 r. przychody netto ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Trans Polonia wyniosły ok. 73.400 tys. zł, co stanowi 263% przychodów osiągniętych w analogicznym okresie 2015 roku (wyniosły 27.938 tys. zł). Zarząd Trans Polonia S.A. informuje, że przedstawione powyżej dane mają charakter orientacyjny i cząstkowy, a ich ostateczna wartość wraz z komentarzem na temat czynników i zdarzeń, które miały na nie wpływ zostanie przedstawiona w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2016 roku.

Pliki do pobrania: