ENDE
RAPORTY BIEŻĄCE
7/2018
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej

Zarząd spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie ("Spółka") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 12/2016 informuje, że w dniu 14 czerwca 2018 r. Spółka oraz podmioty powiązane ze Spółką tj. TP sp. z o.o. z siedzibą w Tczewie, Inter TP sp. z o.o. SKA z siedibą w Tczewie, Tempo TP sp. z o.o. SKA z siedzibą w Tczewie, TRN Estate S.A. z siedzibą w Tczewie, OTP S.A. z siedzibą Płocku, oraz Quick OTP S.A.. SKA z siedzibą w Płocku, ("Podmioty Powiązane") zawarły z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") aneks do umowy kredytu z dnia 11 lutego 2016 r. ("Aneks").

Strony Aneksu uzgodniły m.in. zrefinansowanie przez Bank całości zadłużenia mezzanine pozyskanego przez Spółkę oraz Pomioty Powiązane od funduszu Syntaxis II Luxembourg Capital s.à r.l. na podstawie umowy pożyczek Mezzanine z dnia 15 lutego 2016 r., o której Spółka informowała raportem bieżącym 13/2016.

Ponadto Bank wyraził zgodę na wypłatę przez Spółkę w 2018 r. dywidendy w kwocie do 5.000.000 zł.

Ww. postanowienia Aneksu, tj. całkowita spłata pożyczki Mezzanine oraz zgoda Banku na wypłatę dywidendy stanowią spełnienie warunków niezbędnych do wypłaty dywidendy wskazanych we wniosku Zarządu przedłożonemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki, o którym Zarząd informował szczegółowo raportem bieżącym nr 5/2018.

Zważywszy na to Zarząd podtrzymuje rekomendację uchwalenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25.06.2018 r. wypłaty dywidendy w kwocie 4.796.096,76 zł (słownie: cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).

Pliki do pobrania: