EN
RAPORTY BIEŻĄCE
8/2013
Powołanie Zarządu Trans Polonia S.A. na nową kadencję

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd Trans Polonia S.A. (dalej Spółka) informuje, że w dniu 17 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyboru Zarządu Spółki na nową kadencję. Uchwałą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki kolejnej, pięcioletniej kadencji składać się będzie z 3 członków. Zgodnie z podjętymi uchwałami skład Zarządu nie uległ zmianie i w jego skład wchodzą: Dariusz Cegielski – Prezes Zarządu, Krzysztof Luks – Wiceprezes Zarządu, Adriana Bosiacka – Członek Zarządu. Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień następujący po dniu zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Trans Polonia S.A. podaje do wiadomości informacje dotyczące kwalifikacji wraz z opisem przebiegu kariery zawodowej Członków Zarządu Spółki.

Podstawa prawna:Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Pliki do pobrania: