EN
RAPORTY BIEŻĄCE
9/2012
Opóźniona informacja poufna o odstąpieniu od umowy

Zarząd Spółki Trans Polonia S.A. z siedzibą w Tczewie (dalej "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, oraz § 2 ust. 1 pkt. 1 oraz pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. Informacja o opóźnieniu wykonania obowiązku informacyjnego została przekazana do Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 grudnia 2011 roku. 

Informacja poufna, której przekazanie do wiadomości publicznej zostało opóźnione, dotyczyła otrzymania od Raiffeisen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie pisma o odstąpieniu od 2 (dwóch) umów leasingu operacyjnego dotyczącego 2 (dwóch) naczep z cysterną LAG TRAILER, w którym nie zostały wskazane motywy i powody odstąpienia. O zawarciu m.in. ww. umów Spółka informowała w drodze raportu bieżącego nr 40/2011. Po zaistniałej sytuacji Emitent podjął działania celem zawarcia umów leasingu przedmiotowych naczep z inną instytucją finansową. Ostatecznie umowy na finansowanie przedmiotowych 2 (dwóch) naczep cystern zostały zawarte z Nordea Finance Polska S.A., o czym Emitent informował w dniu 20 grudnia 2011 r. w raporcie bieżącym nr 43/2011. Spółka podjęła działania celem zakończenia stosunku leasingu operacyjnego z Raiffeisen Leasing Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, których dotyczyło wcześniej otrzymane odstąpienie. O dalszych istotnych krokach prawnych Spółka poinformuje odrębnie.

Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Pliki do pobrania: